Sobota 28 marca 2020


3,99

4,39

3,99

1,89

1,19

Regulamin przetwarzania danych osobowych os贸b uczestnicz膮cych w imprezach

Regulamin przetwarzania danych osobowych os贸b uczestnicz膮cych w imprezach, eventach, akcjach promocyjnych itp.organizowanych przez Radomdis Polska Sp. z o. o.


1. Organizator Imprezy b臋dzie przetwarza艂 nast臋puj膮ce dane osobowe os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie: wizerunek utrwalony na Imprezie. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Imprezy jest Organizator. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Danych Osobowych, z kt贸rym mo偶na si臋 bezpo艣rednio kontaktowa膰 poczt膮 elektroniczn膮 przy u偶yciu adresu e-mail: e.leclerc@infomania.pl,  b膮d藕 tradycyjn膮 poczt膮 na adres
Infomania.pl Sp. z o. o.62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117.

2. Administrator b臋dzie przetwarza艂 ww. dane osobowe dla cel贸w dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przysz艂ych latach, a tak偶e w celach promocyjnych i marketingowych dzia艂alno艣ci gospodarczej Organizatora. Podstaw膮 do przetwarzania wizerunku os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania danych osobowych do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegaj膮 na mo偶liwo艣ci rozpowszechniania wizerunku os贸b, jako elementu ca艂o艣ci Imprezy, aby poprzez promowanie Imprezy i dzia艂alno艣ci gospodarczej Organizatora mog艂y si臋 odbywa膰 kolejne edycje Imprezy i inne wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowy organizowane przez Administratora.
3. Osoby uczestnicz膮ce w Imprezie, przyjmuj膮 do wiadomo艣ci, i偶 w zwi膮zku z przetwarzaniem ww. danych osobowych uzyskanych podczas Imprezy Administrator informuje, 偶e:
- odbiorc膮 danych osobowych mo偶e by膰 ka偶dy podmiot, kt贸ry b臋dzie zainteresowany Imprez膮 lub dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 Organizatora, w tym w szczeg贸lno艣ci partnerzy handlowi i klienci Organizatora;
- dane te b臋d膮 przechowywane przez okres organizowania kolejnych edycji Imprezy lub przez okres wykonywania prowadzonej przez Organizatora dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ry obecnie nie jest mo偶liwy do okre艣lenia;
- maj膮 prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w okre艣lonych w przepisach przypadkach), wniesienia skargi do organu nadzorczego, a tak偶e prawo do przenoszenia tych danych oraz cofni臋cia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania;
- uczestniczenie w Imprezie jest jednoznaczne z podaniem danych osobowych (tj. utrwaleniem wizerunku); je艣li osoba nie chce aby Administrator zebra艂 jej ww. dane osobowe nie powinna uczestniczy膰 w Imprezie;
- Administrator przetwarzaj膮c dane osobowe nie b臋dzie podejmowa艂 zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) w stosunku do tych danych.
4. Administrator dok艂ada wszelkich stara艅 w zapewnieniu wszelkich 艣rodk贸w fizycznych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, zmian膮, utrat膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

 


Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych

 

 

Podstawa prawna spe艂nienia obowi膮zku informacyjnego:

Podstaw膮 prawn膮 obowi膮zku informacyjnego jest rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na dokumentach sprzeda偶y, w tym fakturach jest Radomdis Polska Sp. z o. o.   z siedzib膮 w Radomiu 26-612,  przy ul. Toru艅skiej 1| NIP: 948267872

 

Inspektor ochrony danych:

Administrator powo艂a艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym ka偶da osoba fizyczna mo偶e si臋 skontaktowa膰 w celu zapoznania si臋 ze szczeg贸艂owymi informacjami dotycz膮cymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych mo偶liwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: E.Leclerc@infomania.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksi膮g rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych spor贸w dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przetwarzane w celu dochodzenia roszcze艅 b膮d藕 obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Przekazywanie danych:

W okre艣lonych sytuacjach mo偶emy przekaza膰 Pani/Pana dane np. w celu spe艂nienia obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora danych lub przez stron臋 trzeci膮.

Kategorie odbiorc贸w jakim mo偶emy przekaza膰 Pani/Pana dane osobowe to:

- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepis贸w prawa,

- dostawcom us艂ug przetwarzaj膮cych powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Okres przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres pe艂nych 5 lat od daty zako艅czeniaumowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozlicze艅 b臋d膮 przetwarzane przezadministratora danych przez okres 5 pe艂nych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustaw膮 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar贸w.

 

Przys艂uguj膮ce prawa i uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofni臋cia zgody.

 

W ka偶dej chwili przys艂uguje Pani/Panu r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z siedzib膮 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dodatkowe:

Konsekwencj膮 niepodania wymaganych danych mo偶e by膰 brak mo偶liwo艣ci zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT.

Obowi膮zek informacyjny wobec os贸b utrwalonych na nagraniach systemu monitoringu wizyjnego.

 

Podstawa prawna spe艂nienia obowi膮zku informacyjnego:

Podstaw膮 prawn膮 obowi膮zku informacyjnego jest rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na nagraniach z systemu monitoringu wizyjnego jest Radomdis Polska Sp. z o. o.   z siedzib膮 w Radomiu 26-612 przy ul. Toru艅skiej 1| NIP: 9482602735

Inspektor ochrony danych:

Administrator powo艂a艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym ka偶da osoba fizyczna mo偶e si臋 skontaktowa膰 w celu zapoznania si臋 ze szczeg贸艂owymi informacjami dotycz膮cymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych mo偶liwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: E.Leclerc@infomania.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych

Wym贸g ustawowy

Wym贸g umowny

Wym贸g zawarcia umowy

Zapewnienie bezpiecze艅stwa 偶ycia i zdrowia os贸b fizycznych

X

 

 

Zapewnienie bezpiecze艅stwa mienia i informacji

X

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane je偶eli:

 

- jest to prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO , wynikaj膮cy w szczeg贸lno艣ci z przepis贸w:

路         ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

路         ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

路         ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 

Okres przetwarzania danych:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepis贸w prawa tj. dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez maksymalny okres 3 miesi臋cy, chyba, 偶e stan膮 si臋 dowodem w sprawie 鈥 wtedy przetwarzamy je do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania prowadzonego na podstawie prawa.

Odbiorcy danych:

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych s膮 upowa偶nieni pracownicy i wsp贸艂pracownicy administratora danych, podmioty, kt贸rym administrator danych ma obowi膮zek przekazywania danych na gruncie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, oraz podmioty 艣wiadcz膮ce na rzecz administratora danych us艂ugi. Nie b臋dziemy przekazywa膰 Pa艅stwa danych osobowych, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak r贸wnie偶 poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Miejsca obj臋te monitoringiem wizyjnym:

Monitoringiem wizyjnym s膮 obj臋te nast臋puj膮ce miejsca:

-hala sprzeda偶y (w艂膮cznie z POK, sklepem internetowym, salonem prasowym, pracowniami)

- pasa偶

- magazyny

- ci膮gi komunikacyjne

-stacja paliw

-parking

-ci膮gi komunikacyjne cz臋艣ci biurowej

 

Przekazywanie danych:

W okre艣lonych sytuacjach mo偶emy przekaza膰 Pani/Pana dane np. w celu spe艂nienia obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora danych lub przez stron臋 trzeci膮.

Kategorie odbiorc贸w jakim mo偶emy przekaza膰 Pani/Pana dane osobowe to:

- podmioty wsp贸艂pracuj膮ce w zakresie zapewnienia bezpiecze艅stwa os贸b, mienia lub informacji,

- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepis贸w prawa,

- dostawcom us艂ug przetwarzaj膮cych powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Przys艂uguj膮ce prawa i uprawnienia:

W ka偶dej chwili ma Pani/Pan prawo za偶膮da膰:

- dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e do przenoszenia danych,

- cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

 

W ka偶dej chwili przys艂uguje Pani/Panu r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z siedzib膮 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dodatkowe:

Konsekwencj膮 niepodania wymaganych danych mo偶e by膰 brak mo偶liwo艣ci wej艣cia na teren obiektu (w tym usuni臋cie z obiektu).